aktualności

05-01-2017

Informacja o realizacji projektu do 31 grudnia 2016 roku

Informacja o realizacji projektu do 31 grudnia  2016 roku


Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane

Zespół ekspertów przygotował rekomendacje ogólne kierunków zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty wraz z celami ogólnymi doradztwa na poszczególnych poziomach kształcenia. Opracował też rekomendacje dla autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego zawierające: rekomendacje do sformułowania celów szczegółowych, rekomendowane teorie doradcze, metody i techniki pracy doradców i nauczycieli oraz zasoby wspomagające realizację zadań z zakresu doradztwa. Przygotował też słownik pojęć.


Zadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej – zadanie zrealizowane

Zespoły autorów opracowały programy preorientacji zawodowej dla przedszkoli i orientacji zawodowej dla klas I-III i IV-VI zawierające cele ogólne i szczegółowe oraz proponowane scenariusze realizacji działań doradczych: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych oraz innych przedsięwzięć.


Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

Zespoły autorów opracowały programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego do testowania dla gimnazjów, ZSZ, techników, liceów i szkół policealnych. Programy zawierają cele ogólne i szczegółowe oraz proponowane scenariusze realizacji działań doradczych: zajęć z uczniami, spotkań z rodzicami, spotkań rad pedagogicznych oraz innych przedsięwzięć.

 
Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

Od września 2016 roku trwa testowanie wypracowanych materiałów w ramach projektu w 26 losowo wybranych szkołach w całej Polsce - gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach, szkołach policealnych. Szkołom przekazano do testowania m.in:

 • programy doradztwa edukacyjno- zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół – cele ogólne i szczegółowe wraz ze scenariuszami zajęć,
 • rekomendowane teorie doradcze,
 • rekomendowane metody i techniki,
 • rekomendowane zasoby,
 • słownik pojęć.

Dodatkowo testowane są programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa zawodowego w wybranych przedszkolach i szkołach.

Testowanie potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017. Przez cały jego okres prowadzona jest ewaluacja zewnętrzna procesu i efektów testowania.

W 2017 roku kontynuowana będzie realizacja zadania 4. oraz rozpocznie się realizacja kolejnych zadań polegająca m.in na:

 • wypracowaniu ostatecznych, dostosowanych do nowej struktury systemu oświaty, wersji programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego na podstawie wniosków z testowania oraz dokumentów związanych z reformą systemu oświaty;
 • przygotowaniu rekomendacji dotyczącej e-zasobów wspierających realizację programów;
 • opracowaniu rekomendacji do rozporządzenia MEN dotyczącego doradztwa zawodowego w szkołach;
 • przygotowaniu wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD)
 • oraz rozpoczęciu przeprowadzania seminariów wdrożeniowych dla JST.
16-12-2016

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych Stan realizacji projektu 9 grudnia 2016 r.

Stan realizacji projektu 9 grudnia 2016 r.

Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane i zakończone.

 • Zadanie zakończoneZadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej

Programy preorientacji i orientacji zawodowej zostały wypracowane w I etapie projektu. Autorzy programów przekazali również scenariusze realizacji działań doradczych na I i II semestr. Aktualnie trwają prace zdawczo-odbiorcze.


Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

Programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania) zostały wypracowane w I etapie projektu. Autorzy programów przekazali również scenariusze realizacji działań doradczych na I i II semestr. Aktualnie trwają prace zdawczo-odbiorcze.


Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

Od września 2016 roku trwa testowanie wypracowanych materiałów w ramach projektu w 26 szkołach w całej Polsce, w tym: w gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych, technikach, liceach, szkołach policealnych. Szkołom przekazano do testowania m.in:

 • ramowe zasady realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • ramowe programy preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa edukacyjno- zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych i typów szkół zawierające m.in.: cele ogólne, cele szczegółowe oraz warunki i sposoby realizacji,
 • rekomendowane metody, techniki i narzędzia,
 • rekomendowane zasoby,
 • słowniczek,
 • rekomendowane teorie doradcze,
 • scenariusze zajęć.


Testowanie potrwa do końca roku szkolnego 2016/2017.

W 2017 roku rozpocznie się realizacja zadań polegająca m.in na: przygotowaniu rekomendacji dotyczącej e-zasobów, rekomendacji do rozporządzenia MEN oraz wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa (WSD).

14-11-2016

Zadania zrealizowane w projekcie

Poniżej prezentujemy harmonogram dotychczasowych działań zrealizowanych w projekcie.

 W dniach 28-29 kwietnia 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Ekspertów i Zespołów Autorów w ramach projektu.

Zespoły Ekspertów:

 • pracowały nad strukturą rekomendacji uwzględniającą wszystkich ich odbiorców – władze oświatowe, organy prowadzące szkoły, szkoły i placówki (w tym nauczycieli, uczniów i rodziców), otoczenie społeczne oraz autorów podstaw programowych i narzędzi ich realizacji;
 • dokonały wstępnego opisu obszaru organizacyjnego z uwzględnieniem etapu testowania, w tym konsultowania propozycji z uczestnikami procesu testowania;
 • podzespoły Ekspertów pracowały nad celami ogólnymi oraz obszarami celów szczegółowych doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych oraz strukturą celów szczegółowych;
 • zespoły autorów zostały zapoznane z zakresami i zasadami pracy oraz wypracowywały ustalenia dotyczące współpracy w ramach Zespołów.

 

W dniach 5-6 maja 2016 roku odbyło się drugie spotkanie Zespołu Ekspertów. Podczas spotkania Eksperci w podzespołach kontynuowali prace nad celami szczegółowymi oraz odnosili się do przedstawionych za pośrednictwem platformy Moodle komentarzy do obszarów rekomendacji i modyfikowali ich zapisy. Na forum ogólnym toczyła się dyskusja na temat zestawienia celów preorientacji i orientacji zawodowej oraz doradztwa i poradnictwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych poziomach edukacyjnych, także w odniesieniu do teorii rozwojowych i zapisów Krajowych Ram Kwalifikacyjnych.

 

W dniach 12-13 maja 2016 roku  odbyło się trzecie spotkanie Zespołu Ekspertów oraz drugie spotkanie Zespołów Autorów. Podczas spotkania Eksperci wypracowali rekomendacje zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego:

 • ostateczną wersję sformułowań celów ogólnych doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych,
 • materiały dla autorów:
  - projekty sformułowań celów szczegółowych oraz wskazania do określenia warunków i sposobów realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych, które będą podstawą opracowania minipodstaw programowych do testowania,
  - bazę rekomendowanych metod, technik i narzędzi oraz dobrych praktyk stanowiących podstawę opracowania narzędzi realizacji mini podstaw programowych do testowania,
 • ramowe zasady testowania materiałów i narzędzi,
 • projekty ramowych zasad realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na poszczególnych etapach edukacyjnych do konsultacji podczas testowania.

Autorzy pracowali nad bazą dostępnych zasobów związanych z doradztwem na poszczególnych etapach edukacyjnych do wykorzystania podczas prac nad narzędziami realizacji mini podstaw programowych oraz nad szablonami poszczególnych materiałów. W drugim dniu spotkania Eksperci przedstawili efekty swoich prac Zespołom Autorów.

 

W dniach 9-10 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne Zespołów Autorów z Zespołem Ekspertów, którego celem było zamknięcie kolejnych etapów prac prowadzonych podczas poprzednich spotkań oraz za pośrednictwem platformy Moodle. Podczas spotkania prowadzone były uzgodnienia dotyczące opracowania minipodstaw programowych do testowania oraz ramowych zasad realizacji doradztwa w podziale na etapy edukacyjne. 

Przebieg spotkania zakładał:

 • prace nad sformułowaniami celów szczegółowych doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych etapów edukacyjnych z uwzględnieniem ich usystematyzowania dla wszystkich etapów,
 • uzgodnienie formuły opisu wskazań dotyczących warunków i sposobów realizacji celu ogólnego i celów szczegółowych w minipodstawach programowych doradztwa edukacyjno-zawodowego,
 • prace nad wskazaniami dotyczącymi warunków i sposobów realizacji celu ogólnego
  i celów szczegółowych w minipodstawach programowych doradztwa edukacyjno-zawodowego do konsultacji podczas testowania,
 • prace nad ramowymi zasadami realizacji doradztwa i harmonogramami realizacji zadań doradczych na poszczególnych etapach edukacyjnych stanowiących podstawę scenariuszy,
 • uzgodnienie szablonu scenariuszy działań doradczych.

 

W dniach 29-30 czerwca 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne dla szkół biorących udział w testowaniu materiałów wypracowanych w ramach projektu.

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu zostało wylosowanych 26 szkół (12 gimnazjów, 4 technika, 4 zasadnicze szkoły zawodowe, 4 licea ogólnokształcące, 2 szkoły policealne) spośród wszystkich szkół publicznych w Polsce zarejestrowanych w bazie SIO. Na spotkaniu przedstawiono uczestnikom cele i założenia projektu, dotychczasowe prace zespołu ekspertów i autorów oraz zaprezentowano założenia testowania materiałów wypracowanych w ramach projektu i wstępnie przedstawiono harmonogram realizacji testowania od września 2016 roku do czerwca 2017 roku.

 

W dniach 7-8 lipca 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie zespołu autorów ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem spotkania było ustrukturyzowanie tematyki zajęć w ramach ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na kolejnych etapach edukacyjnych oraz przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w I semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach ramowych programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych.

 

W dniach 14-15 lipca 2016 roku odbyło się trzecie spotkanie zespołu autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej. Celem spotkania było ustrukturyzowanie tematyki zajęć programów preorientacji i orientacji zawodowej na kolejnych etapach edukacyjnych oraz przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w I semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych.

 

W dniach 24-25 sierpnia 2016 roku odbyło się drugie spotkanie konsultacyjne Zespołów Autorów z Zespołem Ekspertów. Podczas spotkania prowadzone były ostateczne uzgodnienia dotyczące opracowanych minipodstaw programowych do testowania oraz ramowych zasad realizacji doradztwa w podziale na etapy edukacyjne. Szczegółowo zostały omówione prace poszczególnych podzespołów nad narzędziami realizacji programów z doradztwa edukacyjno-zawodowego takimi jak scenariusze zajęć, tabele działań doradczych z uwzględnieniem celów ogólnych i celów szczegółowych, itp.

 

W dniach 6-7 października 2016 roku odbyło się czwarte spotkanie zespołu autorów programów preorientacji i orientacji zawodowej oraz zespołu autorów ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego. Celem spotkania było przekonsultowanie w poszczególnych Zespołach Autorów dotychczasowych prac nad narzędziami realizacji doradztwa na poszczególnych etapach i zaplanowanie dalszych prac nad materiałami do testowania w II semestrze.

W ramach spotkania dokonano przekrojowego przeglądu i dopracowano tematykę zajęć w ramach programów na kolejnych etapach oraz prace w zespołach autorów nad scenariuszami działań doradczych.

 

W dniach 12-13 października 2016 roku odbyło się drugie spotkanie organizacyjne dla szkół. Spotkanie było poświęcone testowaniu materiałów wypracowanych przez zespoły ekspertów i zespoły autorów, tj.: ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego wraz z narzędziami ich realizacji. W spotkaniu udział wzięły szkoły testujące ramowe programy z doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz firma zewnętrzna przeprowadzająca ewaluację testowania w szkołach. Przedstawiono uczestnikom organizację procesu testowania, oferowane wsparcie przy testowaniu od strony ORE (poprzez platformę Moodle) oraz wsparcie ewaluatora.

10-10-2016

Rezultaty projektu na koniec września 2016 roku

Do końca września 2016 r. w projekcie pod nazwą „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych" zrealizowano cztery zadania.

 

Zadanie 1. Wypracowanie rekomendacji nt. kierunków zmian w systemie doradztwa – zadanie zrealizowane i zakończone.

W  ramach rekrutacji otwartej wyłonionych zostało 39 ekspertów. Zorganizowano spotkania zespołu ekspertów, podczas których wypracowano rekomendacje zmian w systemie doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty, m.in.:

 • cele ogólne doradztwa dla wszystkich etapów edukacyjnych
 • ramowe zasady realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego na każdym etapie edukacyjnym (rekomendacje organizacyjne)
 • kierunki prac zespołów autorów:
  • obszary celów szczegółowych
  • zarys celów szczegółowych
  • rekomendowane metody i techniki pracy
  • rekomendowane zasoby

dodatkowo przygotowano

 • rekomendowane teorie doradcze
 • słowniczek terminów

 

Zadanie 2. Wypracowanie programów preorientacji i orientacji zawodowej

W ramach rekrutacji otwartej wyłoniono zespół 12 autorów, którzy podczas spotkań zespołu autorów i zespołu ekspertów  wypracowali:

 • elementy mini podstaw programowych (cele ogólne i cele szczegółowe)
 • scenariusze działań doradczych na I semestr

Do wypracowania pozostały scenariusze działań doradczych na II semestr (grudzień 2016 r.)

 

Zadanie 3. Wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego (do testowania)

W ramach rekrutacji otwartej wyłoniono 36 autorów, których podzielono na 5 podzespołów autorów: podzespół ds. gimnazjum, podzespół ds. technikum, podzespół ds. zasadniczej szkoły zawodowej, podzespół ds. liceum i podzespół ds. szkoły policealnej, którzy podczas spotkań zespołów autorów i zespołu ekspertów wypracowali:

 • elementy minipodstaw programowych (cele ogólne i cele szczegółowe)
 • scenariusze działań doradczych na I semestr do testowania.

Do wypracowania pozostały scenariuszy działań doradczych na II semestr (grudzień 2016 r.)

 

Zadanie 4. Testowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego i wypracowanie ich ostatecznych wersji

W drodze losowania wyłoniono 26 szkół z całej Polski do testowania ramowych programów doradztwa edukacyjno-zawodowego.  Od września 2016 roku rozpoczęto proces testowania materiałów wypracowanych przez zespół ekspertów i zespoły autorów.

25-03-2016

Rekrutacja członków zespołów autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Serdecznie zapraszamy autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zadaniem autorów będzie opracowanie:

 • Zespół 1 – przykładowego programu preorientacji zawodowej dla przedszkola,
 • Zespół 2 – przykładowego programu orientacji zawodowej dla I etapu edukacyjnego,
 • Zespół 3 – przykładowego programu orientacji zawodowej dla II etapu edukacyjnego,
 • Zespół 4 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum,
 • Zespół 5 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w zasadniczej szkole zawodowej,
 • Zespół 6 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w technikum,
 • Zespół 7 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w liceum,
 • Zespół 8 – ramowego programu realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w szkole policealnej.

Do zadań zespołów autorów wyłonionych w rekrutacji należeć będzie m.in.:

 1. Opracowanie przykładowych programów preorientacji i orientacji zawodowej lub opracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum lub liceum lub technikum lub zasadniczej szkole zawodowej lub szkole policealnej (cele kształcenia – wymagania ogólne, treści nauczania – wymagania szczegółowe oraz zalecane warunki i sposoby realizacji) (II kw. 2016 rok).
 2. Opracowanie narzędzi realizacji programu (w tym scenariusze zajęć grupowych z uczniami; wskazania do zajęć indywidualnych z uczniami; scenariusze spotkań z rodzicami; wskazania do innych działań szkoły we współpracy z otoczeniem) z wykorzystaniem zinwentaryzowanych przez zespół autorów istniejących zasobów i z uwzględnieniem wskazań zespołu ekspertów (II-IV kw. 2016 rok).
 3. Udział w 4 dwudniowych roboczych spotkaniach zespołów autorów (II-IV kw. 2016) będących podstawą opracowywania programów oraz narzędzi ich realizacji.
 4. Udział w 3 dwudniowych roboczych spotkaniach konsultacyjnych z zespołem ekspertów (II-IV kw. 2016) będących podstawą opracowywania programów oraz narzędzi ich realizacji.
 5. Udział w seminarium potestowym (III kw. 2017 rok) – autorzy ramowych programów.
 6. Udział w dwudniowym potestowym spotkaniu roboczym zespołu autorów z zespołem ekspertów - opracowanie ostatecznej wersji narzędzi realizacji programów na podstawie wniosków z testowania i w porozumieniu z zespołem ekspertów (III kw. 2017 rok) – autorzy ramowych programów.

Zamawiający zastrzega, że powyższe liczby spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić kandydaturę, należy wypełnić formularz noty biograficznej, w którym określono szczegółowe wymagania względem aplikującego. Do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

Zespoły autorów materiałów dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku):

17-03-2016

Rekrutacja członków zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Serdecznie zapraszamy ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego do udziału w rekrutacji realizowanej w ramach projektu POWER „Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.

Zadaniem eksperta będzie udział w pracach zespołu,który określi ogólne cele doradztwa zawodowego w systemie oświaty oraz zaproponuje kierunki prac autorów przygotowujących programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla poszczególnych etapów edukacji, wraz z propozycją rozwiązań organizacyjnych.

Do obowiązków członków zespołu ekspertów wyłonionych w rekrutacji należeć będzie m.in.:

1. Udział w pracach zespołu ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty (trzy dwudniowe robocze spotkania zespołu ekspertów w Warszawie oraz konsultacje on-line pomiędzy spotkaniami na platformie edukacyjnej Moodle w okresie kwiecień-maj 2016 r.).

2. Konsultowanie prac zespołów autorów (z wyjątkiem sytuacji kiedy ekspert jest równocześnie autorem programu), którzy wypracowują programy preorientacji zawodowej dla przedszkola i orientacji zawodowej dla szkoły podstawowej oraz ramowe programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjum, liceum, technikum, zasadniczej szkole zawodowej i szkole policealnej (trzy dwudniowe robocze spotkania z zespołem autorów w Warszawie oraz konsultacje on-line pomiędzy spotkaniami na platformie edukacyjnej Moodle w okresie kwiecień-grudzień 2016 r.).

KOWEZiU zastrzega, że powyższe liczby spotkań i terminy mogą ulec zmianie.

Aby zgłosić swoją kandydaturę, należy wypełnić jeden lub więcej z poniższych linków z formularzami on-line.

W formularzu określono szczegółowe wymagania względem aplikującego; do współpracy zostaną zaproszone osoby, które spełniają wszystkie kryteria obowiązkowe i uzyskają najwięcej punktów w części rankingowej.

 

Zespół ekspertów ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty

Reprezentanci otoczenia społecznego: (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku)

Reprezentanci środowiska edukacyjnego: (formularz on-line jest aktywny po kliknięciu wybranego linku)

KOWEZiU zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podpisania umowy z powodu nieuzyskania środków finansowych na realizację zadania.

 

 

[ 1 ] [ 2 ] Następne

o projekcie

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

 

Celem projektu jest stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty poprzez wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty.

Zostaną opracowane

 • standardy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, uwzględniające potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek oraz
 • wzorcowe rozwiązania organizacyjne w zakresie funkcjonowania WSD, z uwzględnieniem współpracy wszystkich osób mających wpływ na efektywność doradztwa w szkole.

 

W I etapie projektu zespół ekspertów, w skład którego wejdą kluczowi interesariusze, tj. przedstawicielami szkół i placówek, JST, pracodawców, związków zawodowych i instytucji rynku pracy, opracuje rekomendacje dotyczące kierunków zmian w systemie doradztwa zawodowego. Następnie zespoły autorów napiszą program preorientacji zawodowej dla przedszkoli, orientacji zawodowej dla I i II etapu edukacyjnego oraz ramowe programy realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla gimnazjów, zasadniczych szkół zawodowych, techników, liceów i szkół dla dorosłych. Programy będą określały cele, oczekiwane efekty usług doradczych (opisy kompetencji uczniów) oraz rekomendowaną tematykę zajęć edukacyjnych, a także będą zawierały propozycje narzędzi i metod pracy z uczniami i słuchaczami.

Przez rok programy te będą testowane w szkołach, a następnie autorzy nadadzą im ostateczną postać. Doświadczenia z testowania programów zostaną również wykorzystane podczas opracowywania wzorcowych rozwiązań organizacyjnych funkcjonowania WSD (wewnątrzszkolnych systemów doradztwa).

W ostatnim etapie projektu zostaną zorganizowane seminaria wdrożeniowe o charakterze konsultacyjno-informacyjnym dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły, w celu przygotowania ich do implementacji w szkołach i placówkach wypracowanych programów.

 

Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych

Oś priorytetowa II
Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Działanie 2.14.
Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie

Poddziałanie 2.
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług z zakresu całożyciowego doradztwa edukacyjno-zawodowego

Okres realizacji
styczeń 2016 – kwiecień 2018

Wartość projektu
3 945 250,00 zł

Cel projektu
Stworzenie ram efektywnego funkcjonowania doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty:

 • Opracowanie programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego, dla poszczególnych typów szkół (podstaw programowych)
 • Przygotowanie wzorcowych rozwiązań organizacyjnych w zakresie funkcjonowania wewnątrzszkolnych systemów doradztwa
rezultaty

 • wypracowanie ramowych programów realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego dla wszystkich etapów edukacyjnych i ich przetestowanie w wybranych szkołach
 • seminaria dla przedstawicieli organów prowadzących szkoły i placówki, przygotowujące do wdrożenia ramowych programów doradztwa
 • opracowanie założeń do przygotowania zasobów multimedialnych wspierających realizację ramowych programów doradztwa

kontakt

Informujemy, że 1 lipca 2016 roku nastąpiło połączenie Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
Telefon: 22 345 37 00, fax 22 345 37 70

Zespół projektu "Doradztwo":

Anna Pregler
E-mail: anna.pregler@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-78

Joanna Saska-Dymnicka
E-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
Telefon: 22 345-37-78

Katarzyna Polak (menadżer)
E-mail: katarzyna.polak@ore.edu.pl
Telefon: 22 347-37-78